Skip links

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: AVH verhuisadvies Vedel 17 3068 HV te Rotterdam, geregistreerd bij Kamer van
  Koophandel onder het nummer 74356720.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of
  werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het
  verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen
  Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is
  afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter
  geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de
  overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een
  termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
  aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
  Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding
  van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing
  of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
  gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in
  het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen
  maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van
  Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer
  gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
  Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
  bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
  kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het
  aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan
  10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na
  ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de
  Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging
  voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel
  indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige
  schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al
  gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer,
  respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan
  Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de
  Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed
  Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve
  geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
  gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend
  overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
  is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de
  uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden
  voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast
  conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg
  van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de
  geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor
  meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
  van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis
  zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door
  zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat
  de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
  Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte
  opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of
  niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien
  Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
  Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt
  Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van
  de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over
  de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie
  Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of
  datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel,
  verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor
  Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking
  worden gesteld. Indien Opdrachtnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
  of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan
  voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
  uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem
  ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment
  waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever
  voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als
  betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het
  eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met
  inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het
  ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
  gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en
  omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De
  voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter
  beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
  bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een
  opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van
  Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
  worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
  te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel
  Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal
  tekortschieten;
  b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
  c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van
  betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering
  Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van
  Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of
  gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van
  Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
  welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van
  Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de
  Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene
  voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan
  Opdrachtnemer te vergoeden.
 6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de
  uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van
  Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle
  Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige
  schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit
  deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in
  euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is
  Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd
  over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd
  als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
  Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding
  van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van
  de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom,
  met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de
  verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
  Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan
  volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
  rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk
  zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op
  reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
  haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer
  heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan
  Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings) verplichtingen op te schorten, indien
  Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken
  herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een
  vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de
  factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door
  Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
  nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen
  opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na
  te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet
  mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder
  dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de
  Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
  Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
  gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
  Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
  van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
  omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
  voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer
  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend
  kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
  deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
  is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
  die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
  geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
  informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
  vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
  verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is
  Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet
  gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan
  eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
  Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien
  Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen
  te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in
  het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
  daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor
  ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
  verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 20. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke
  toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke
  toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast
  deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene
  voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een
  contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te
  brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de
  overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet
  bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de
  bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.